អន្តរជាតិ

បន្ទាប់ពីឆ្លងខ្លាំង ខេត្តចំនួន៤២នៅថៃ តម្រូវឲ្យប្រជាជនពាក់ម៉ាសជាកំហិត អ្នកដែលល្មើសអាចរងពិន័យរហូតដល់ជាង៦០០ដុល្លារ

(បាងកក)៖ ជាការឆ្លើយតបចំពោះការឆ្លងរាតត្បាតរលកទី៣ នៃជំងឺ កូវីដ-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃ ខេត្តចំនួន៤២របស់ថៃ បាននិងកំពុងតែ អនុវត្តគោលការណ៍តម្រូវឲ្យប្រជាជនពាក់ម៉ាស នៅតាមទីសាធារណៈ ហើយអ្នកដែលល្មើសនឹងបម្រាមនេះ អាចប្រឈមនឹងការពិន័យជា ប្រាក់រហូតដល់២០,០០០បាត (ជាង៦០០ដុល្លារ)។ ខេត្តថៃទាំង៤២នោះ រួមមានដូចក្នុងរូបភាពខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​