សង្គម

វៀតណាម សម្រេចមិននាំចូលបន្លែមកខ្មែរតាមច្រកជ្រៃធំ ខ្លាចឆ្លងកូវីដពីអ្នកលក់នៅផ្សារដើមគ

លោក សែ ឈុនទ្រី ប្រធានច្រកជ្រៃធំ នៅថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានថ្លែងឱ្យដឹងថា អាជ្ញាធរវៀតណាម បានសម្រេចបិទមិននាំចូលបន្លែពីប្រទេសរបស់ខ្លួន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូលមកកម្ពុជាឡើយ ដោយសារតែមានក្រុមអាជីវករផ្សារដើមគភាគច្រើន រកឃើញឆ្លងកូវីដ-១៩ ទើបភាគីវៀតណាម ភ័យខ្លាចឆ្លងចូលស្រុកគេ ក៏សម្រេចបិទមិនឱ្យ អាជីវករខ្មែរយកបន្លែពីគេទៀតនោះទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក សែ ឈុនទ្រី ប្រធានច្រកជ្រៃធំ នៅថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានថ្លែងឱ្យដឹងថា អាជ្ញាធរវៀតណាម បានសម្រេចបិទមិននាំចូលបន្លែពីប្រទេសរបស់ខ្លួន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូលមកកម្ពុជាឡើយ ដោយសារតែមានក្រុមអាជីវករផ្សារដើមគភាគច្រើន រកឃើញឆ្លងកូវីដ-១៩ ទើបភាគីវៀតណាម ភ័យខ្លាចឆ្លងចូលស្រុកគេ ក៏សម្រេចបិទមិនឱ្យ អាជីវករខ្មែរយកបន្លែពីគេទៀតនោះទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព ៖ Fresh News