អន្តរជាតិ

ទប់លែងឈ្នះ! ថៃ ឲ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ នៅតាមផ្ទះខ្លួនឯង

ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩កាន់តែខ្លាំងឡើង ក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានរៀបចំផែនការ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរ អាចព្យាបាល ដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ ដើម្បីជួយសន្សំគ្រែមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ទុកដាក់អ្នកមានករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមផែនការព្យាបាលនៅផ្ទះដែលបង្ហាញកាលពីម្សិលមិញ មន្ទីរពេទ្យទាំងឡាយអាចពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលមិនចេញរោគសញ្ញា ត្រូវព្យាបាលនៅផ្ទះតែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ទីរពេទ្យនឹងតម្រូវឲ្យធ្វើតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ នៅពេលពិចារណាថាតើអ្នកជំងឺកូវីដរូបណា អាចព្យាបាលនៅផ្ទះបាន។ មន្ទីរពេទ្យត្រូវបានណែនាំថា ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមិនវិវត្តរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតទេនោះ ពួកគេនឹងតម្រូវឲ្យដាក់ខ្លួនព្យាបាលនៅផ្ទះរយៈពេលមួយខែពេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផែនការនេះ គឺឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីព្រួយបារម្ភដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងថា គ្រែមន្ទីរពេទ្យជិតអស់ហើយនៅក្នុងការផ្ទុះកូវីដរលកទីបីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងករណីដែលស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោមផែនការព្យាបាលនៅផ្ទះនេះ អ្នកជំងឺកូវីដត្រូវតែជាអ្នកជំងឺដែលមិនបញ្ចេញរោគសញ្ញា, មានអាយុក្រោម៤០ឆ្នាំ និងមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាមនុស្សធាត់និង / ឬមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងទៀតដូចជា ជំងឺស្ទះសួត,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំងឺតម្រងនោម, ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង, ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឬជំងឺផ្សេងទៀត ដែលវេជ្ជបណ្ឌិតគិតថាមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការថែទាំដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេក៏ត្រូវតែផ្តល់ការយល់ព្រមចំពោះការព្យាបាលនៅផ្ទះផងដែរ ហើយប្រសិនបើពួកគេរស់នៅក្នុងខុនដូឬអន្តេវាសិកដ្ឋាន ម្ចាស់អគារក៏ត្រូវតែផ្តល់ការអនុញ្ញាតផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ទីរពេទ្យ នឹងតម្រូវឲ្យពិនិត្យអ្នកជំងឺទាំងនោះឲ្យបានទៀងទាត់រយៈពេល១៤ថ្ងៃហើយ បញ្ជូនពួកគេទៅមន្ទីរពេទ្យប្រសិនបើរោគសញ្ញារបស់ពួកគេកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ប្រភព៖ Bangkok Post