សង្គម

ក្តីសង្ឃឹមនៅនឹងមុខហើយ! ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយ ផ្ដើមធ្វើតេស្តចុងក្រោយលើថ្នាំគ្រាប់កូវីដ-១៩ ហើយ

ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ឱសថ​ដ៏​ធំ​បំផុត​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក Merck បាន​និយាយ​ថា ពួកគេ​បាន​ឈាន​ដល់​ដំណាក់​កាល​ចុងក្រោយ​ហើយ លើ​ការ​តេស្ត​ថ្នាំ​គ្រាប់​ប្រឆាំង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ដែល​អាច​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ព្យាបាល​អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមហ៊ុន Merck កំពុង​ធ្វើ​ការ​ផលិត​ថ្នាំ molnupiravir ដែល​ជា​ប្រភេទ​ថ្នាំ​គ្រាប់​ច្នៃ​ឡើង​ជាមួយ​នឹង​សមត្ថភាព​អាច​ប្រឆាំង​នឹង​វីរុស​កូវីដ​បាន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមហ៊ុន​ដដែល​បាន​និយាយ​ថា អ្នក​ជំងឺ​មិន​ទទួល​ការ​ព្យាបាល​ចំនួន ៣០០ នាក់ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​សាកល្បង​​ដំណាក់កាល​ទី ២ ។ អាការ​កូវីដ-១៩ នៃ​អ្នក​ជំងឺ​ទាំង​នោះ ចាប់​ផ្ដើម​ចេញ​ក្នុង​រយៈពេល ៧ ថ្ងៃ​អំឡុង​ពេល​ផ្ដើម​ការ​សាកល្បង​ទី ២ នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Merck បាន​និយាយ​ទៀត​ថា ខណៈ​ចំនួន​ករណី​សាកល្បង​នៅ​មាន​ចំនួន​តិច ដូច​នេះ​ភាគរយ​នៃ​អ្នក​ជំងឺ​ដែល​អាច​ស្លាប់ ឬ​ ទទួល​ការ​ព្យាបាល​តាម​ក្រោយ គឺ​តិច​តួច​ណាស់ លើ​ក្រុម​អ្នក​ទទួល​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​លើ​ថ្នាំ molnupivavir នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាង​អ្នក​ផលិត​ថ្នាំ​ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ដែរ​ថា ចំនួន​វីរុស​ក្នុង​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ចូលរួម​តេស្ត​ភាគច្រើន​គឺ​​មិន​រក​ឃើញ​មាន​ឡើង​ចាប់​ពី ១០ ទៅ ១៥ ថ្ងៃ​នៃ​ការ​តេស្ត​ថ្នាំ molnupivavir នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ចំពោះ​លទ្ធផល​តេស្ត​លើក​ទី ៣ ដែល​ជា​ការ​តេស្ត​សាកល្បង​ចុងក្រោយ​លើ​ថ្នាំ​គ្រាប់​នេះ ក្រុមហ៊ុន​រំពឹង​ទុក​ថា​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ខែ​កញ្ញា ឬ​ខែ​តុលា​ខាង​មុខ​នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ហើយ​ក្រុមហ៊ុន​ក៏​បង្ហាញ​ពី​ក្ដី​សង្ឃឹម​របស់​ខ្លួន​ថា ពួកគេ​នឹង​អាច​ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​ខាង​រដ្ឋបាល​ផ្នែក​ចំណីអាហារ និង ​ឱសថ​ប្រចាំ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​​លើ​ថ្នាំ​នេះ​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​បន្ទាន់ មុន​ដាច់​ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ៕ ប្រភព៖ NHK World Japan