ហោរា

ថោះ វក និងរកា ទេវតាទ្រព្យស្រឡាញ់ជាងគេតែម្តង

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង៣ខាងលើ នឹងអាចក្លាយជាបុគ្គលដែលទេវតាទ្រព្យស្រឡាញ់ជាងគេ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំថោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ជាបុគ្គលដែលមានភាពស្មោះត្រង់ ថែមទាំងបំពេញកិច្ចការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ។ ជាពិសេស គេជាមនុស្សដែលឆ្លាត ដោយចូលចិត្តប្រមូលយកបទពិសោធន៍ពីមនុស្សជាច្រើន។ ដូចនេះ គេនឹងអាចក្តោបក្តា​ ប់បានឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាង ដោយអាចទទួលបានជោគជ័យ ថែមទាំងអាចទទួលបានផលខ្ពស់ទៀតផង។

ឆ្នាំវក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ជាមនុស្សដែលចេះចាយលុយ ហើយក៏ចេះរកលុយដែរ។ ម្យ៉ាងទៀត គេជាមនុស្សដែលចាប់បានឱកាសទាំងឡាយលឿនជាងមនុស្សដទៃទៀត។ ដូចនេះ គេជាមនុស្សដែលមិនចេះខ្វះលុយចាយឡើយ។

ឆ្នាំរកា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ជាមនុស្សដែលចេះប្រើលុយបង្កើតលុយ។ គេជាមនុស្សដែលមិនចេះខ្ជិលឡើយ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យទេវតាទ្រព្យស្រឡាញ់ខ្លាំង ដោយនាំប្រាក់មកឲ្យយ៉ាងច្រើនតែម្តង