សង្គម

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសរកអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១០នាក់ទៀត ដែលកំពុងបាត់ខ្លួន, បើមិនបង្ហាញខ្លួននឹងកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសរកអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១០នាក់ទៀត ដែលកំពុងបាត់ខ្លួន, បើមិនបង្ហាញខ្លួននឹងកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការ