សង្គម

ដំណឹងល្អ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​ឲ្យ​អ្នករត់ ម៉ូតូ កង់បី​ ទៅ​ចា​ ក់​វ៉ាក់សាំង ៣២ កន្លែងនេះ

នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ លោក កែវ សុខពិសី បានបង្ហាញតារាងប្រចាំថ្ងៃ ស្តីពីយុទ្ធនាការចា​ ក់វ៉ាក់សាំង ជូនអ្នកបើកបរត្រីចក្រយានយន្ត ចំនួន ៣២ ទីតាំងផ្សេងៗគ្នា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ អ្នកបើកបរត្រីក្រយានយន្តរួមមាន ក្រុមហ៊ុន សមាគមន៍ និង អ្នកបើកបរក្រៅប្រព័ន្ធឯកជនអាចអញ្ចើញមកចា ក់វ៉ាក់សាំបានចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម ៖