សង្គម

ឪពុក​ កេីត​ កូ វី ដ​ នៅគេងពេទ្យ​ ម្ដាយធ្វេី​ ច ត្តា ឡី ស័ ក​ ឈឺពោះដឹកមកពេទ្យ​សម្រា​ ល

បើតាមគណនីផេក គួចចំរើន/KuochChamroeun បានបង្ហោះថា “ឪពុក​ កេីត​ កូ-វី-ដ​ នៅគេងពេទ្យ​ ម្ដាយធ្វេី​ ច-ត្តា-ឡី-ស័-ក​ ឈឺពោះដឹកមកពេទ្យ​សម្រាលបានដោយជោគជ័យ​ ។ អរគុណគ្រូពេទ្យ​ ដែលខិតខំ​ ទាំងហា-និ-ភ័-យ​ រហូតបានសម្រេច។”៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​