សង្គម

រកឃើញអ្នកគ្រូពេទ្យស្រីដែលជាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដំបូងបង្អស់ឆ្លងកូវីដ១៩

មុននេះបន្តិចសាលាក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានឆ្លងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំង៥៤៤នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយក្នុងនោះយើងរកឃើញមានក្រុមគ្រូពេទ្យស្មគ្រ័ចិត្តម្នាក់បានឆ្លងកូវីដ១៩ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង៥៤៤នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រូពេទ្យឈ្មោះ ឈន ទេព ភេទស្រីម្នាក់ អាយុ៤០ឆ្នាំ ជាក្រុមគ្រូពេទ្យTYDA មានទីលំនៅដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ៣៨៤ ផ្លូវលេខ៣៧៦ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាដំណឹងដ៏គួរឱ្យសោកសៅមួយ ខណៈគ្រូពេទ្យស្មគ្រ័យចិត្តដែលជាធនធានសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺតែបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ខ្លួនឯង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាធនធានដែលប្រទេសកំពុងតែត្រូវការ ដូចនេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឱ្យបានខ្ពស់ ខណៈករណីឆ្លងកាន់តែខ្ពស់ ហា​​ និ ភ័​ យក៏កាន់តែខិតមកជិតខ្លួនមែនទែនហើយ៕