សង្គម

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២៥នាក់ ដែលរកឃើញនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២៥នាក់ទៀត ដែលបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ម្សិលមិញ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ទាំងនេះ ដើម្បីជាការជូនដំណឹងមួយដល់អ្នកដែលដឹងថា ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺ ហើយទៅធ្វើតេស្តសុខភាព ឬធ្វើចត្តាឡីស័ក និងដាក់ចេញវិធានការនានា ដើម្បីថែទាំងសុខភាព និងទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានចម្លងបន្ត។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះ គឺជារាយនាមរបស់អ្នកជំងឺ ដែលបង្ហាញដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖