សង្គម

ហឹម!ស្ត្រី ២នាក់ ដេកកំដរសាច់ញាតិ នៅក្នុងពេទ្យ អត់ដឹងអ្នកជំងឺកើតកូវីដ ឥលូវឆ្លងទាំងពីរនាក់

ប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការពីហ្វេសប៊ុកផេករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា នេះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ពីរនាក់ នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលបានឆ្លងកូវីដ១៩ ព្រឹកនេះ គឺជាអ្នកធ្លាប់បានដេកកំដរ និងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថា អ្នកទាំង២ បានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និងបានដេកកំដរអ្នកជំងឺកូវីដ១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(មុនបានដឹងថាអ្នកជំងឺដែលខ្លួនបានប៉ះពាល់មានឆ្លងកូវីដ១៩)។ បន្ទាប់ពីទទួលលទ្ធផលសំណាកថាអ្នកជំងឺដែលពួកគាត់ដេកកំដរមានវិជ្ជមានកូវីដ ពួកគាត់ទាំង២ ក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យចុះយកសំណាក និងបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលចត្តាឡីស័ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា លទ្ធផលសំណាកបានបង្ហាញថាពួកគាត់មានវិជ្ជមានកូវីដ១៩។ បច្ចុប្បន្នពួកគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីព្យាបាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ក្រុមការងារក៏កំពុងតែស្វែងរកអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និងប្រយោលជាមួយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាល និងកា ត់បន្ថយការឆ្លងបន្តរី ​ករា​ លដា លកាន់តែច្រើន ៕