សង្គម

បើពុំចាំបាច់កុំចេញពីផ្ទះ!!ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី រហូតដល់ ១៧៩នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៨នាក់

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៧៩ នាក់ថ្មី ដែលក្នុងនោះសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
គួរឱ្យដឹងដែរថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ស្ថានភាពអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា មាន ៖

– អ្នកឆ្លងសរុប= ២១៤៧ នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= ១១៣២ នាក់

– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ១០០៥ នាក់

– អ្នកស្លាប់= ០៨ នាក់ និង ម្នាក់ទៀតស្លាប់ព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ មីនា