សង្គម

ផ្ទុះកូវីដ​នៅ​ភូមិ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ មាន​​អ្នក​ឆ្លង​ច្រើន​​បំផុត​មិនធ្លាប់មាន​

ភូមិ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ ផ្ទុះមាន​​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​ច្រើន​បំផុត​មិន​ធ្លាប់​មាន​។ អ្នក​ភូមិទ្រាលចំនួន ០៥ នាក់ ក្នុង​ខេត្តកំពង់ធំ ត្រូវ​បានក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រកាស​បាន​ឆ្លងកូវីដ ១៩។ ក្នុង​ចំណោមអ្នក​ភូមិ​ទាំង ០៥ នាក់ ដែល​រកឃើញ​ឆ្លងក៏​មាន​កុមារា​អាយុ ០៩ ឆ្នាំម្នាក់។

នេះជា​លើក​ដំបូង​ដែល​ខេត្ត​កំពង់ធំ ផ្ទុះ​មាន​អ្នក​ឆ្លង​ច្រើនបំផុត​​ត្រឹម​រយៈពេល​មួយ​ថ្ងៃ​។

ជនរងគ្រោះ​ទាំង ០៥ នាក់​ដែល​ឆ្លង​កូវីដ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ធំ​មាន៖

-កុមារា​ជនជាតិ​ខ្មែរ​អាយុ ០៩ រស់នៅ​ឃុំទ្រាល ស្រុក​តាំង​គោក ខេត្ត​កំពង់ធំ

-ស្រ្តី​ជនជាតិ​ខ្មែរ​អាយុ ១៩ ឆ្នាំ រស់នៅ​ឃុំ​ទ្រាល ស្រុក​តាំង​គោក ខេត្ត​កំពង់ធំ

-ស្រ្តី​ជនជាតិ​ខ្មែរ​អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ រស់នៅ​ឃុំ​ទ្រាល ស្រុក​តាំង​គោក ខេត្ត​កំពង់ធំ

-ស្រ្តី​ជនជាតិ​ខ្មែរ​អាយុ ២០ ឆ្នាំ រស់នៅ​ឃុំ​ទ្រាល ស្រុក​តាំង​គោក ខេត្ត​កំពង់ធំ

-ស្រ្តី​ជនជាតិ​ខ្មែរ​អាយុ ១៦ ឆ្នាំ រស់នៅ​ឃុំ​ទ្រាល ស្រុក​តាំង​គោក ខេត្ត​កំពង់ធំ

បច្ចុប្បន្ន​អ្នក​ជំងឺ​ទាំង ០៥ នាក់​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ខេត្ត​កំពង់ធំ៕