សង្គម

ត្រៀមអាវភ្លៀងផង! តំបន់មួយចំនួនមានភ្លៀងផ្គរ រន្ទះពីខ្សោយទៅច្រើនពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ ២៣ ខែមីនា

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស នៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

​​   ​​   ​​   ​​  
​​   ​​   ​​  
សេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ថា នៅរយៈពេលនេះតំបន់មួយចំនួន របស់ប្រទេសកម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ផ្គរ រន្ទះ ពីខ្សោយទៅច្រើន៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖