សង្គម

យុវជន១ក្រុម កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការ សុំរដ្ឋាភិបាល កុំឲ្យយកថ្លៃទឹក-ភ្លើងពីពលរដ្ឋ អំឡុងពេល កូវីដ១៩

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១នេះ នាងខ្ញុំពុំមាន គំនិតចង់ បាស់បោល ឬចង់ ល្បី ឈ្មោះអីនោះទេ! តែនាង ខ្ញុំពិតជា ចង់ឲ្យអស់ លោករាជរដ្ឋាភិបាល សូមពិចារណា ឲ្យបាន ខ្ពស់ បំផុតលើបញ្ហា របស់ពលរដ្ឋ ជាពិសេស អគ្គីសនី និងរដ្ឋករទឹក ធ្វើអ្វីដើម្បី ប្រយោជន៍រួម ដល់ពលរដ្ឋខ្លះ និងកុំមើល រំលងពី ទុក្ខលំបាក របស់ពលរដ្ឋអី ព្រោះប្រជាជន គឺជាដ ង្ហើម របស់រ ដ្ឋាភិបាល! មនុស្ស រស់បាន ព្រោះមានដង្ហើម

ហេតុអ្វីតំណាក់ កាលមួយនេះ ហើយ នៅតែ ជាន់ក រាស្ត្រទៀត? យ៉ាងណា មិញខ្ញុំដឹ ងថាខ្ញុំក្មេង មានចំណេះដឹង មិនគ្រប់គ្រាន់ ហើយអត់មាន សមត្ថភាពអីដែរ តែខ្ញុំមាន បេះដូងស្រលាញ់ ជាតិសាសនា ស្រលាញ់ ទឹកដី មិនក្បត់ ឧត្តមគតិ ព្រោះតែប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ

ខ្ញុំពិតឈឺ ចាប់មែន ប្រសិនខ្ញុំឃើញ ការលំបាករបស់ មនុស្សជុំវិញខ្លួន ជាពិសេស ខ្ញុំពិត សង្វែកណាស់ពេល ឃើញទឹកភ្នែក ពលរដ្ឋស្រែករក យុត្តិធម៌ ព្រោះខ្ញុំក៏ជា ពលរដ្ឋម្នាក់ ដែលធ្លាប់រងនូវភាព អយុទ្ធត្តិធម៌ដែរ

បើគ្រាន់ចង់ ទាមទាអ្វីដែលជា ប្រយោជន៍រួមហើយ ខ្ញុំខុសអូខេ ខ្ញុំទទួលតែ មុននុង ចោទថាខ្ញុំខុស អ្នកសួរខ្លួន ឯងសិនទៅថា តើប្រទេសនេះ ជារបស់អ្នកណា? អ្នកណា ជាពលរដ្ឋ? តើរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្វី

សូមយកចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពរបស់ អ្នកទៅគិតពី សុខទុក្ខរបស់ ពលរដ្ឋវិញ ទៅ ប្រសើជាងមកជជែក យកចាញ់ ឈ្នះជា មួយខ្ញុំ! បើអ្នកមាន ចិត្តស្រលាញ់ ប្រទេសខ្លួន ពលរដ្ឋខ្លួនពិតមែននោះ អ្នកនឹង មិនគិត អាក្រក់ ចំពោះខ្ញុំ ឡើយ