ហោរាសាស្រ្ត

២ថ្ងៃទៀត រកា ម្សាញ់ ឆ្លូវ វក ជូត ច កុរ ជោគ​លាភ ជុំ​សំណាងល្អ​ លុយ​ហូរ ​ជោគជាំ

២ថ្ងៃទៀត រកា ម្សាញ់ ឆ្លូវ វក ជូត ច កុរ ជោគ​លាភ ជុំ​សំណាងល្អ​ លុយ​ហូរ ​ជោគជាំ