ហោរាសាស្រ្ត

អ្នកកើតឆ្នាំ៥នេះក្រពេលនៅក្មេង តែពេលចាស់ឡើងមានក ប់ពពក សូមបួងសួង(ស៊ែ) យកលាភទាំងអស់គ្នា !!!