ហោរាសាស្រ្ត

អីក៍សំណាងម្លេស! ជឿ​ឬ​មិន​ជឿ ឆ្នាំ​ទាំង​៦​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ស្អែកនេះទៅ​ង៉ូ​វ​ហេង​ល្អ​មានលាភ និងសំណាងធំសម្បើមណាស់

អីក៍សំណាងម្លេស! ជឿ​ឬ​មិន​ជឿ ឆ្នាំ​ទាំង​៦​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ស្អែកនេះទៅ​ង៉ូ​វ​ហេង​ល្អ​មានលាភ និងសំណាងធំសម្បើមណាស់