ហោរាសាស្រ្ត

ហោចិនដាក់ចំៗថា ត្រឹមតែ​៤​ថ្ងៃ​ សោះ​ អ្នក​ឆ្នាំ​ទាំង​៦ មមែ ឆ្លូវ ខាល រោង ម្សាញ់ រកា លុយ​ ហោះ​​ ពេ​ញ​​ ផ្ទះ​ !

ហោចិនដាក់ចំៗថា ត្រឹមតែ​៤​ថ្ងៃ​ សោះ​ អ្នក​ឆ្នាំ​ទាំង​៦ មមែ ឆ្លូវ ខាល រោង ម្សាញ់ រកា លុយ​ ហោះ​​ ពេ​ញ​​ ផ្ទះ​ !