ហោរាសាស្រ្ត

ហេងនោះហេង បណ្តុំលាភសំណាង ខាល ឆ្លូវ រោង រកា មមី វក ម្សាញ់ កើបលុយស្អែកនេះហើយ

ហេងនោះហេង បណ្តុំលាភសំណាង ខាល ឆ្លូវ រោង រកា មមី វក ម្សាញ់ កើបលុយស្អែកនេះហើយ