ហោរាសាស្រ្ត

លេងព្រួយហើយ ! សំណាង​ល្អ​ណាស់ ម្ចាស់ឆ្នាំទាំង៦នេះផុស​លុយ​ពេញ​១​ខែក្រោយនេះ

ចិន សែសុរិយគតិ បាន ទស្សន៍ ទាយ ថា នៅខែថ្មីនេះ មហា ឆ្នាំ៦ង៉ូវហេងល្អ មាន តែ សិរីសួស្តី ចូល មក ក្នុង ជីវិត មាន លាភ មានសំណាងល្អប្រាថ្នាអ្វីនឹងបានសម្រេចដូចបំណង ការងារ ជួញដូរ និង ការងារ រក ទទួលទាន មាន លុយ ចូល មក ផ្ទួន ៗ បើជាអ្នកធ្វើការងារនៅតាមអង្គភាពនានាក៏នឹង ជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំឆ្លូវ៖

ស្តេចគោរាសី ល្អ សំណាង ខ្ពស់ លាភ ធំ ចាំង ចូល ក្នុង ជីវិត ជា អ្នក សម្បូរ លុយ ចាយ ពេញ ៗ ដៃ ។ តាម ជើង លេខ បាន ប្រាប់ ថា អ្នក កើត ឆ្នាំ នេះ ជា មនុស្ស មាន លាភ មាន ជ័យ លុយ ធំ ហូរ ចូល ជុំ ទិស នៅពេញ១ខែថ្មីនេះ ហើយ រាល់ ការងាររមែងទទួលបានផល យ៉ាង ល្អ ប្រសើរ គឺ ង៉ូ វ ហេង ឡើង ខ្លាំង សំណាង ល្អ ហុងស៊ុយហក់កាន់តែ ខ្ពស់ ។ លេខ សំណាង ៦២៩ ហេងហេង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំមមី៖

កំពូលសេះស លាភ ធំ ចាំង ចូល ជីវិត មាន ហុងស៊ុយ ល្អ ង៉ូ វ ហេង ឡើង ខ្ពស់ សម្បូរ លុយ ចាយ និង មាន លាភ ធំ ដទៃ ទៀត ចូល មកជាបន្តគ្នា ។ ស្តេចហោរបា្រប់ ថា អ្នក កើត ឆ្នាំ សេះខែថ្មីមាន លាភ មាន ជ័យ លុយ ធំ ចូល មក ហៀរ ដៃ និង ជា អ្នក ទទួល បាន ជោគជ័យ គ្រប់ ការងារ ទាំងពួង ទាំងឡាយ ។ លេខ ហេង ៤៥៥មានលាភមានជ័យរាសីល្អ ។

ឆ្នាំថោះ៖

ទន្សាយមាស លុយ ធំ ហូរ ចូល កាន់តែ ខ្លាំង រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត នៅខែថ្មីនេះ លោក អ្នកមាន លាភ មាន លុយ ដូច សេដ្ឋី រយ លាន មាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ ។ ពណ៌ នាំ លាភ ក្រហម រាល់ ការងារ រក ទទួលទាន បាន ផល យ៉ាង ក្រាស់ក្រៃ ។ លេខ ឡើង សំណាង ៥៥៥ជោគលាភជោគសំណាង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំរកា៖

មាន់មាសរាសីខ្ពស់ ជាអ្នកមាន សំណាង ធំ បារមី ស័ក្តិសិទ្ធិ មាន ឫទ្ធិ បារមី ខ្លាំងក្លា រាសី ខ្ពស់ត្រដែត នៅ ខែថ្មី ការងារ រក ទទួលទាន មានដំណើរ ការ ល្អ ទៅ មុខ យ៉ាង រលូន គ្មានឧ ប សគ្គ រារាំង លោក អ្នក សម្បូរ លុយ ចាយ ហៀរ ដៃ មាន លាភ ធំ ចូល មក ង៉ូ វ ហេង ឡើង ខ្លាំង ។ អ្នក កើត ឆ្នាំ នេះជាអ្នក មាន បញ្ញា ច្រើន ប្រសប់ ក្នុង កិច្ចការ ផ្សេង ៗ ។ សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា គូ ស្វាមីភរិយា កំលោះ ក្រមុំ មាន តែ ភាព ស្រស់ស្រាយ និង យល់ចិត្ត គ្នា ប្រពៃ ណាស់ ។ លេខ ឡើង សំណាង ១៦៨ ហេងហេង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំកុរ៖

កំពូលជ្រូកមាន សំណាងល្អ ក្នុងខែថ្មី លោក អ្នក សម្បូរ លុយ ចាយ ហូរហៀរ មាន ង៉ូ វ ហេង ឡើង ខ្លាំង លាភ ធំ ចូល មក ជុំ ទិស ។ អ្នក កើត ឆ្នាំ នេះ ជា មនុស្ស ទៀងត្រង់ មាន បញ្ញា ច្រើន មានទ្រព្យ មហាសាល ពេញ មួយ ជីវិត ។ លេខ ឡើង សំណាង៣៥៩ពណ៌ នាំ លាភ ពណ៌ ស្វាយ ការងារ ទាំងឡាយ រីក ចម្រើន ទៅ មុខជា និច្ច ។ ចំណែក សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា គូ ស្វាមីភរិយា កំលោះ ក្រមុំ មាន តែ ភាព ផ្អែមល្ហែម និង ការយល់ចិត្ត គ្នា ប្រសើរ ណាស់

ឆ្នាំរោង៖

រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត លេខ នាំ សំណាង ២៦៩, ពណ៌ នាំ ហេង ក្រហម ខែថ្មី នេះ លោក អ្នកមាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ បើ ចង់ ធ្វើការ ដាក់ ទុន រកស៊ី ឬ ចរចា រឿង សំខាន់ អ្វីមួយ គឺជា ឱកាសល្អ បំផុត ទទួល បាន ផ្លែផ្កា តប មក វិញ ឥត គណនា ។ រីឯ សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា គូ ស្វាមីភរិយា មាន តែ ភាព ស្រស់ស្រាយ និង ផ្អែមល្ហែម រកគ្នា ប្រពៃ ណាស់ ។