ហោរាសាស្រ្ត

លាភធំមកដល់ហើយ ថ្ងៃ 8,9,10 នេះ ឆ្នាំមមែ ជូត វក ខាល ម្សាញ់ រការ ថោះ ច មានដំណឹងល្អ មានលាភផ្ទួន

លាភធំមកដល់ហើយ ថ្ងៃ 8,9,10 នេះ ឆ្នាំមមែ ជូត វក ខាល ម្សាញ់ រការ ថោះ ច មានដំណឹងល្អ មានលាភផ្ទួន