ហោរាសាស្រ្ត

រកា ថោះ វក ច កុរ រោង ឆ្លូវ ខាល លាភធំ៥ថ្ងៃ 7, 8, 9, 10, 11

រកា ថោះ វក ច កុរ រោង ឆ្លូវ ខាល លាភធំ៥ថ្ងៃ 7, 8, 9, 10, 11