ហោរាសាស្រ្ត

យូរបំផុត៣ថ្ងៃទៀត ឆ្នាំ​ទាំង​៦​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១ ជូត ថោះ ខាល រោង ឆ្លូវ រកា មហា​ឆ្នាំ​សំណាង​សម្បូរ​លុយ​ចាយ

យូរបំផុត៣ថ្ងៃទៀត ឆ្នាំ​ទាំង​៦​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១ ជូត ថោះ ខាល រោង ឆ្លូវ រកា មហា​ឆ្នាំ​សំណាង​សម្បូរ​លុយ​ចាយ