ហោរាសាស្រ្ត

មិនលើស៧ថ្ងៃទៀត រោង កុរ ច​ មមែ ជូត ខាល រកា រាប់លុយចុកដៃ

មិនលើស៧ថ្ងៃទៀត រោង កុរ ច​ មមែ ជូត ខាល រកា រាប់លុយចុកដៃ