ហោរាសាស្រ្ត

មិនយូរទេត្រឹមតែ៥ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំ ខាល ឆ្លូវ រោង កុរ រកា វក ច ផុតទុក្ខទទួលលាភសំណាង

មិនយូរទេត្រឹមតែ៥ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំ ខាល ឆ្លូវ រោង កុរ រកា វក ច ផុតទុក្ខទទួលលាភសំណាង