ហោរាសាស្រ្ត

មានទៅអន់អី ឆ្នាំរោង មមែ រការ កុរ ឆ្លូវ ជូត លាភជ័យសិរីសួស្តី មានលុយ មានលាភ