ហោរាសាស្រ្ត

មមែ រកា ច ថោះ រោង ខាល ម្សាញ់ ត្រូវ​តែ​ទទួលលុយធំ​ហូរ​ចូល​មុន​ឆ្លង​ចូលខែក្រោយ

មមែ រកា ច ថោះ រោង ខាល ម្សាញ់ ត្រូវ​តែ​ទទួលលុយធំ​ហូរ​ចូល​មុន​ឆ្លង​ចូលខែក្រោយ