ហោរាសាស្រ្ត

ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំ​ជូត ខាល ថោះ មមី មមែ រកា កុរ ជើងលេខល្អយីអ៊ុនឡើងសំពៅនាំលាភមកដល់ផ្ទះ

ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំ​ជូត ខាល ថោះ មមី មមែ រកា កុរ ជើងលេខល្អយីអ៊ុនឡើងសំពៅនាំលាភមកដល់ផ្ទះ