ហោរាសាស្រ្ត

បណ្តុំលាភសំណាង ថ្ងៃថ្មីស្អែកនេះ រកា កុរ ជូត ឆ្លូវ វក មមែ ទទួលទ្រព្យធំពីទេវតាទ្រព្យ

បណ្តុំលាភសំណាង ថ្ងៃថ្មីស្អែកនេះ រកា កុរ ជូត ឆ្លូវ វក មមែ ទទួលទ្រព្យធំពីទេវតាទ្រព្យ