ហោរាសាស្រ្ត

ទ្រាំបន្តិចទៅយ៉ាងយូរ៥ថ្ងៃទៀតឆ្នាំ វក ថោះ​ ម្សាញ់ ជូត ឆ្លូវ មមែ ច នឹងជួបលាភធំ លុយហូរចូល