ហោរាសាស្រ្ត

ទ្រាំបន្តិចទៅត្រឹម៤ថ្ងៃទៀតឆ្នាំទាំង៦ រកា រោង ថោះ មមែ កុរ ច ជួបសម្បត្តិសេដ្ឋីទេវតាទ្រព្យនាំសំណាង

ទ្រាំបន្តិចទៅត្រឹម៤ថ្ងៃទៀតឆ្នាំទាំង៦ រកា រោង ថោះ មមែ កុរ ច ជួបសម្បត្តិសេដ្ឋីទេវតាទ្រព្យនាំសំណាង