ហោរាសាស្រ្ត

ថ្ងៃមហាសំណាង ថ្ងៃល្អ ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំ វក ច កុរ រកា ម្សាញ់ ឆ្លូវ ថោះ លាភផ្ទួនចូលផ្ទះ

ថ្ងៃមហាសំណាង ថ្ងៃល្អ ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំ វក ច កុរ រកា ម្សាញ់ ឆ្លូវ ថោះ លាភផ្ទួនចូលផ្ទះ