ហោរាសាស្រ្ត

ថាហើយថាទៀត ចាប់ពី​ថ្ងៃ​នេះទៅ​ឆ្នាំ​ទាំង​៨​រាសីល្អលា​ភ​​ធំ​ផុត​លេខ​ផុស​ចាំ​អ្ន​ក

ថាហើយថាទៀត ចាប់ពី​ថ្ងៃ​នេះទៅ​ឆ្នាំ​ទាំង​៨​រាសីល្អលា​ភ​​ធំ​ផុត​លេខ​ផុស​ចាំ​អ្ន​ក