ហោរាសាស្រ្ត

ត្រៀមៗ រកា មមែ ច ថោះ វក ជូត ២​ថ្ងៃនេះ​លុយ​ហូរ​ដូច​ហែ​កឋិន

ត្រៀមៗ រកា មមែ ច ថោះ វក ជូត ២​ថ្ងៃនេះ​លុយ​ហូរ​ដូច​ហែ​កឋិន