ហោរាសាស្រ្ត

ត្រៀមទទួលលាភធំ ៤ថ្ងៃនេះ លាភធំមានដល់ឆ្នាំទាំង ខាល ឆ្លូវ មមែ ច កុរ ថោះ រកា មមី

ត្រៀមទទួលលាភធំ ៤ថ្ងៃនេះ លាភធំមានដល់ឆ្នាំទាំង ខាល ឆ្លូវ មមែ ច កុរ ថោះ រកា មមី