ហោរាសាស្រ្ត

ដឹងតែមិនខ្វះលុយចាយ!! អ្នកកើតឆ្នាំ៥នេះ ក្រពេលនៅក្មេង តែពេលចាស់ឡើង មានកប់ពពក សូមបួងសួង(ស៊ែរ) យកលាភទាំងអស់គ្នា

ដឹងតែមិនខ្វះលុយចាយ!! អ្នកកើតឆ្នាំ៥នេះ ក្រពេលនៅក្មេង តែពេលចាស់ឡើង មានកប់ពពក សូមបួងសួង(ស៊ែរ) យកលាភទាំងអស់គ្នា