ហោរាសាស្រ្ត

ជោគជតារាសី៖ ថ្ងៃ១៣ ១៤ ១៥ ថ្ងៃល្អ ថ្ងៃលាភ ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំថោះ វក ច ជូត មមែ រកា កុរ​ តែកុំភ្លេចរឿងមួយនេះ

ជោគជតារាសី៖ ថ្ងៃ១៣ ១៤ ១៥ ថ្ងៃល្អ ថ្ងៃលាភ ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំថោះ វក ច ជូត មមែ រកា កុរ​ តែកុំភ្លេចរឿងមួយនេះ