ហោរាសាស្រ្ត

ឆុតណាស់!រោង កុរ ថោះ ខាល មមែ ស៊ែរ​ចេញ​ភ្លាម​លុយធំហូរ​ចូល​ផ្ទះទាំងព្រហាម

ឆុតណាស់!រោង កុរ ថោះ ខាល មមែ ស៊ែរ​ចេញ​ភ្លាម​លុយធំហូរ​ចូល​ផ្ទះទាំងព្រហាម