ហោរាសាស្រ្ត

ចន្លោះបីថ្ងៃនេះ ឆ្នាំ រកា មមែ រោង ម្សាញ់ ថោះ មានឬទ្ធិអំណាច រាសីខ្ពស់ត្រចង់ លុយចាយពេញដៃ

ចន្លោះបីថ្ងៃនេះ ឆ្នាំ រកា មមែ រោង ម្សាញ់ ថោះ មានឬទ្ធិអំណាច រាសីខ្ពស់ត្រចង់ លុយចាយពេញដៃ