ហោរាសាស្រ្ត

គួរដឹងក៏ល្អ រោង មមី វក ច ជូត ខាល មមែ អ្វីៗនឹងផ្លាស់ប្តូរមួយរំពិច