ហោរាសាស្រ្ត

កុំឲ្យខកខាន!ឆ្លងផុតយប់នេះ ឆ្នាំខាលរាសីឡើងខ្ពស់ មានលាភធំចូលផ្ទះ ចំណែកឆ្នាំរោង ម្សាញ់ រកា ច កុរ ជូត សូមប្រញាប់ធ្វើរឿងនេះជាកំហិត

កុំឲ្យខកខាន!ឆ្លងផុតយប់នេះ ឆ្នាំខាលរាសីឡើងខ្ពស់ មានលាភធំចូលផ្ទះ ចំណែកឆ្នាំរោង ម្សាញ់ រកា ច កុរ ជូត សូមប្រញាប់ធ្វើរឿងនេះជាកំហិត