ហោរាសាស្រ្ត

កុំអោយខកខាន ១អាទិត្យខាងមុខ ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំទាំង៧ នឹងអាចទទួលបានទ្រព្យធំ

កុំអោយខកខាន ១អាទិត្យខាងមុខ ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំទាំង៧ នឹងអាចទទួលបានទ្រព្យធំ